کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: کـۊپا | ku:pâ

فارسی:
انبار شالی و ساقه‌های شالی‌دار
کؤرۊج کؤندۊج