کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: کاسماسه شؤري ماه | kâsmâsə šori mâh

فارسی:
اسفندماه