کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: کاجٚمه | kâjəmə

فارسی:
اتاقک
مأوای یک اتاقه