کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: کؤندۊج | ko:nduj

فارسی:
انبار ساقه‌های شالی
بنایی مانند کبوترخان که قسمت فوقانی آن انبار ساقه‌های شالی است پیش از زدوده شدن شلتوک
زیر انبار فضای باز برای گستردن ساقه‌ها و «جاکۊ زني»
نک: جاکۊ
کؤرۊج کـۊپا