کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: کؤلهام | kolhâm

فارسی:
اتاقکی از نی یا شاخه‌های درخت که کنار صیدگاه ساخته می‌شود