کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: کؤرۊج | koruj

فارسی:
انبار ساقه‌های شالی
کؤندۊج کـۊپا