کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: کؤرکؤردأن | korkor daˈn

فارسی:
اغوا کردن
زیر پای کسی نشستن
فیت دأن تیر فیت