کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: اۊگير | ugir

فارسی:

جلوگيرى از فرو ريختن ديوار يا سقف و جز آن وسيله ى اهرم.