کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: اۊکۊف | ukuf

فارسی:
شگون
يمن
پيشامد