کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: اۊککؤ خۊردن | ukko xurdān

خۊ توانايى جئه اۊککؤ بۊخۊرده.

فارسی:
يکه خوردن