کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: اۊککؤ | ukko

خۊ پئرأ درˇسر بيده اۊککؤ بۊخۊده.