کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: اۊچۊکستن | učukǝstǝn

فارسی:

مانند چسبيدن زبان کوچک به بيخ حلق.

فارسی:
به بالا چسبيدن