کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: اۊچکستن | učǝkǝstǝn

فارسی:

اۊشکأستن هم گفته مي شود.

سجاد خنده بۊکۊده چأيي أنأ اۊچکسته.

فارسی:
جستن آب در حلق