کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: اۊچيناستن | učināstǝn

فارسی:

انحلال محفل و مجلس يا انجمن و اجتماع.

کشاورزأن خۊشأنˇ ماهي اي بار گردˇکله ىا اۊچيناستيد.

فارسی:
برچيده شدن
انگلیسی:
be removed