کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: اۊچين اۊچين | učn učin

فارسی:
فراگيري
کارورزي