کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: اۊپرک | upǝrk

نگار چومان جه بس کي نؤخۊفته دأره، اۊپرک دکفته.

 

مي چۊم پيله اۊپرکه.

فارسی:
پريدن غير ارادي عضله پا يا چشم.
انگلیسی:
Eyelid Twitch