کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: اۊهۊنه | uhunnǝ

اۊهۊنه بۊشۊ خۊ جا سر بينيشته.

فارسی:
از ادات اشاره با شتابزدگى