کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: اۊنيشتن | uništǝn

اۊنˇ کلام مى جانˇ أمرأ اۊنيشته.

فارسی:
ملايم طبع شدن