کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: اۊنى | uni

کتاب اۊنى شينه.

فارسی:
ضمير مالکيت سوم شخص مفرد