کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: اۊن | un

فارسی:

ضمير اشاره

اۊن کتاب تى شين ايسه.

فارسی:
آن